برای هر"قفل"ی،"کلید"ی در"کلید"گاه هست

در این وبلاگ "کلید"کده هایی گشایش خاهد یافت. بکوشید اگر اشتباهی از نظر شما می بینید، علّت آن را دریابید. از "آمد"و"شد"تان پیشتر سپاسگزاری می گردد. مَهدایی

خرداد 93
2 پست
خدا
1 پست
جملات
1 پست
جمله
1 پست
ادعا
1 پست
زن
1 پست
عشق
1 پست
ازدواج
1 پست
مرد
1 پست