برای هر"قفل"ی،"کلید"ی در"کلید"گاه هست
در این وبلاگ "کلید"کده هایی گشایش خاهد یافت. بکوشید اگر اشتباهی از نظر شما می بینید، علّت آن را دریابید. از "آمد"و"شد"تان پیشتر سپاسگزاری می گردد. مَهدایی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مَهدی هُدایی - ۱۳٩۳/۳/٢٤

تنها عذر موجه خدا...!

جناب مارک تواین ـ اگر این جمله از شماست ـ، تنها عذر حکومت های زورگو در جهان و بزرگان و مدّعیانِ قلم و درایت و فهم و کمال و روحانیّت و عالمیّت و دین و آیین و کیش و مرام و ثروت و دولت ... این است که همه تان بمیرید و به درک بروید که نتوانسته اید از ایییییییییییییییییییییییییییییییییینّنّنّنّنّهمّه داده های حضرت اعلی جناب خدا، هنوز که هنوز جز زر زر و ور ور و شعار و خود به رخ دیگران کشیدن و زورگفتن و سر مردمان را شیره مالیدن و سوارشان شدن و به این روز سیاه انداختنِشان به هر نام گوناگون به همگان جهان بهره بدهید و فقط به وهم و گمانه زنی و خیال زیر شکم و شکم و قیافه و شعر و شاعری و جملات در کردن و سخن رانی و منم که طاووس طاووس شده و هنر نزد کیان است و بس و کشور بدون فلان مثل فلان بدون کشور است و ... گم شده اید و گردن خدا می اندازید. اگر قرار بود خدا شخصاً به این کارها بپردازند که خُب همه را گُه می آفریدند یا حیوان یا سوسک و خر و سگ و اسب و سنگ و چوب و ... امیدوارم این جمله از آنِ احمقی باشد که در بهشت ساکن شود ...

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :